Missie van de school

Op onze school willen we onderwijs geven op grond van Gods onfeilbaar Woord (SV) en de daarop gegronde belijdenisgeschriften, waarin de vreze des Heeren centraal staat.

We hanteren daarbij de volgende zeven basiswaarden.

Gedegen Bijbelkennis is fundamenteel in onderwijs en opvoeding. Hier wordt veel aandacht aan gegeven.

De boodschap van zonde en genade komt dagelijks terug. Zowel teamleden als kinderen zijn in Adam van de Heere afgevallen, maar dienen zich te bekeren en te geloven in de Heere Jezus Christus als de enige Weg tot zaligheid.

Als bekering en geloof door God geschonken wordt, zullen we Hem liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Op deze aarde behoren we allen vreemdelingen te zijn, die ons ware geluk niet willen zoeken in het hier en nu. We dienen dienstbaar te zijn aan onze naasten.

Daarnaast hebben we allen als rentmeester talenten gekregen waarmee we Gods eer dienen te zoeken. We ontwikkelen vaardigheden om een beroep te kunnen uitoefenen om deze aarde te bouwen en te bewaren. Van allen die de school bezoeken verwachten we oprechtheid, waarbij we in gedrag en wandel een voorbeeld voor onze naasten zijn.

Met elkaar zijn we gehoorzaamheid aan God en het over ons gestelde gezag verschuldigd.