Disclaimer

Hieronder vindt u het webprotocol zoals dat gehanteerd wordt door onze school. Dit protocol is goedgekeurd door directie, leerkrachten en de medezeggenschapsraad van de school. Het webprotocol is onlosmakelijk verbonden met de disclaimer.
Doelstelling van de website:

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, enz. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.

Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Dit is terug te vinden op de pagina Actueel. 

 

Verantwoording:

De website is voor een groot gedeelte opgebouwd uit informatie uit de schoolgids, beleidsdocumenten en de jaarkalender van de school. Hierdoor is een bepaalde zekerheid verkregen, dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school.

Aanvullende informatie en foto's worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten school.

De groepssites worden onderhouden door de groepsleerkracht. Onder hun verantwoordelijkheid wordt regelmatig de meest recente informatie op de website geplaatst. De groepenpagina's zijn alleen toegankelijk voor ouders die verbonden zijn aan de school.

 

AVG: 

In dit Privacystatement geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de website. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De school houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het gestelde in ons Privacyreglement.